Yuqing Mu

Natural bone sourced ions affect bone modelling/remodeling

Thesis

Natural bone sourced ions affect bone modelling/remodeling

Principal Supervisor

Yin Xiao

Associate Supervisors

Ross Crawford and Zhibin Du